Bedrijfsdiensten

Arbeidsrecht

 

 

 

Daarom beschermt het de werknemer (wanneer in een non-formaliteit van contract of contract geen bescherming zijn).

Het arbeidsrecht heeft tot doel de werknemers te beschermen tegen de overheersing van de werkgever door aanwerving en ontslag, de inbreng en het behoud van onbetaalde of onbetaalde arbeid, beleidsinbreuken op de arbeidsovereenkomst en -voorwaarden.

Arbeidsrecht in zijn algemene vorm is zeer vaak verbonden met andere sociale wetten. Arbeidsrecht is een onderdeel van andere sociale wetten

Sociaal recht: dit is het geheel van wetten dat de problemen van de samenleving regelt. Het is een geheel van conventies die bepaalde praktijken en gebruiken afhankelijk maken van andere. De goedkeuring van het sociaal recht wordt voorafgegaan door een openbare discussie. Wanneer het door de bevolking wordt goedgekeurd en beide partijen ten volle zijn gehoord, wordt het een onderdeel van een contract.

Het sociaal recht zal worden gebundeld in een wetboek, het kan ook een weg zijn van jurisprudentie via de rechtbanken. Zo kunnen wetten over de grondwet worden aangenomen via een grondwettelijke wet van de staat en de wet van de federale grondwet.

Het sociaal recht is een waarborg voor de rechten van de burgers, voor de persoonlijke vrijheid, de individuele veiligheid en mobiliteit, tegen machtsmisbruik, privatisering van staatseigendommen, sociale huisvesting, gezondheidszorg. Bovendien waarborgt het het sociale welzijn van de bevolking.

Sociaal recht heeft meerdere betekenissen en de meningen erover lopen uiteen, maar het bestaat uit drie soorten wetten, namelijk sociaal recht, burgerlijk recht en strafrecht. In de laatste twee gevallen blijft de wet bestaan om cyclische redenen en de aard van hun recht.

De meeste verwijzingen, die op Internet kunnen worden gevonden, stellen dat de betekenis van het arbeidsrecht de bescherming is die een persoon heeft tegen niet alleen monetaire verplichtingen, maar ook de zogenaamde emotionele eisen alleen. Ter gelegenheid van een dergelijke bescherming mag de werknemer niet worden onderworpen aan het betreden van zijn huis zonder dat zijn werkgever hem toestemming heeft gegeven om weg te gaan, hij mag het recht van doorgang genieten of vrij zijn van fysieke dwang, alle pogingen tot dwang, evenals honger en zouthonger moeten worden vermeden, de juiste werktijden zullen worden vastgesteld overeenkomstig de behoeften, of tot een maximum, enz. Indien een arbeider dergelijke voorwaarde weigert, verslaat hij zijn eigen contract.

Het arbeidsrecht maakt deel uit van het sociaal recht omdat het de rechten van de arbeider beschermt, het beschermt hem zeker niet tegen de overheersing van de werkgever; maar dit sluit het bestaan van tucht van de werkgever niet uit. Het arbeidsrecht kan ook blijk geven van een burgerlijk recht. Het arbeidsrecht kan niet alleen voor een werkgever, maar ook voor de twee werknemers gevolgd worden.

Als er een overeenkomst is die niet verhandelbaar is, kan zij een contract worden. Daarvoor is niet de instemming van alle partijen vereist, maar is een eenvoudige aanvaarding, een eenvoudige bevestiging, voldoende.

De werkgever en de werknemer kunnen bijvoorbeeld ondernemingen boeken op de bank van de staat. De werkgever zal garant staan voor het bestaan van winst. Hij zal verplicht zijn alle winsten te behouden, wanneer de ondernemingen van start gaan. Degene die de lonen verhoogt zal aan de arbeider, op dezelfde manier op de ironie, het raken van de beloning, de gegroeide winsten doorgeven.

De geldigheid van een contract of van een overeenkomst wordt niet beperkt door de aard van de inhoud ervan. Zo oordeelde het Hof dat een ongehuwd paar als ouders van een kind geen deel uitmaakte van een echtpaar en dat zij op dat moment de inlijving moesten stopzetten. In dezelfde klasse van omstandigheden kon een gehuwde vrouw niet als echtgenote verantwoordelijk worden gesteld als ouder van haar kind, tenzij haar echtgenoot eveneens gehuwd was.

Het geslachtscriterium werd door de rechters gebruikt bij een huwelijksovereenkomst. Het feit van het geslacht ontzegt de overeenkomst niet de legitimatie van een overeenkomst.

Arbeidswetgeving en sociale zekerheid: het rechtsstelsel is gebaseerd op de tewerkstelling van mensen, en daarom wordt de tewerkstelling van mensen door mensen verricht. Daarom moet een bedrijf de wettelijke vormen zoals werkgever, werknemer, die dienovereenkomstig moeten worden gevolgd, doorlopen. In het geval van de onderneming verplicht een kandidaat de onderneming tot het naleven van bepaalde wettelijke bepalingen van het arbeidsrecht.

Omdat het arbeidsrecht routinematig bijna een Geheim van de Arbeidsconferentie is, worden het karakter en de sanctie van het arbeidsrecht in het privé-contract van de partijen bij het contract vastgelegd. Over kwesties van arbeidsrecht kan een juridische overeenstemming worden bereikt. Intussen is het gebeurd als de schending door een partij strafbaar kan worden gesteld door de wet of het openbare leven van het land.

Het arbeidsrecht kan in dit stelsel altijd worden gekend in zijn onderdelen, zoals: het arbeidsrecht, en een rechtsvorm van de arbeider, zijn bepalingen, zijn imperatieven, of zelfs zijn medebewoners, de regels, zijn rechten, zijn openbare uren, zijn woonplaats, enz.

Lees meer…

Bedrijfsjurist